ملیله زنجان، بی مثال در ظرافت و قدمت

ملیله کاری در زنجان، هنر ظریف و اصیلی است که با ذوق و صبر هنرمندان همچنان در این دیار زنده است ولی مهجور ماندنش از یک سو و کم رونقی بازار از سویی دیگر، کم کم رمقش را می گیرد.

اسماعیل امینی مطرح کرد:

تاکید بر رقابتی بودن «نخستین دوسالانه ملی غزل»/توجه به شعر ترکی

دبیر علمی نخستین دوسالانه ملی غزل (حسین منزوی) با تاکید بر رقابتی بودن این جایزه به‌ویژه بخش مجموعه‌اشعار سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ گفت: کتاب‌های شعر ترکی زیادی هرساله منتشر می‌شود به ویژه در قالب غزل که در این دوسالانه آنها نیز مانند اشعار فارسی داوری می‌شوند.

آخرین اخبار

فهرست